blog1
ความเป็นมามูลนิธิพัฒนาไท

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2539 ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไทขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการวางแผนพัฒนาคนและสังคมในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการรวมทั้งสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการแปลงแผนออกสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไท ต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 เลขอนุญาติที่ ต.203/2540 พร้อมทั้งได้ขอจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทย และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540 มูลนิธิพัฒนาไทได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 329 ตามประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2541

วิสัยทัศน์

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2539 ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไทขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการวางแผนพัฒนาคนและสังคมในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการรวมทั้งสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการแปลงแผนออกสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไท ต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540 เลขอนุญาติที่ ต.203/2540 พร้อมทั้งได้ขอจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทย และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540 มูลนิธิพัฒนาไทได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นองค์กรหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 329 ตามประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2541

วัตถุประสงค์

1) เพื่อทำหน้าที่ศึกษาวิจัย วางแผนและสนับสนุนการพัฒนา คน ชุมชนและสังคมในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนาและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ

2) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ ความร่วมมือกับต่างประเทศทุกสาขาและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ

3) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการวางแผนทุกสาขา การแปลงแผนสู่ภาคปฏิบัติ การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น การติดตามประเมินผลและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ

4) เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยี สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ เพื่อ การวางแผนทุกสาขารวมทั้งเพื่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ

5) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม วิจัย และประกอบกิจการอื่นที่เกี่ยวกันและต่อเนื่องกับการประกอบการ ตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 ข้อ 4.3 และข้อ 4.4

6) เป็นศูนย์กลางเพื่อให้การสนับสนุนและให้ทุนในการพัฒนา และการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหรือรับการสนับสนุนจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องค์กรประชาชน องค์การสาธารณประโยชน์ สถาบันทางศาสนา องค์การระหว่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประชาสังคม การพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ความร่วมมือกับต่างประเทศทุกสาขาและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ

7) เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

8) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


blog1