งานขับเคลื่อนวุฒิอาสาธนาคารสมอง

เพื่อติดตามความก้าวหน้าและอุปสรรคในการดำเนินงาน / กิจกรรมการพัฒนาของวุฒิอาสาฯ ในพื้นที่ / ชุมชนต่างๆ และเครือข่ายการพัฒนาในพื้นที่ เป้าหมาย 4 ภาค ที่มีการขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ร่วมกับภาครีการพัฒนาต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรเอกชน ตั้งแต่ 2552 - 2558 ในพื้นที่มีความเข้มแข็งและความพร้อมในการดำเนินงาน มีพื้นที่เป้าหมายใน 4 ภาค 8 จังหวัด ดังนี้

ภาพกิจกรรม

ภาพเหนือ

ภาคกลาง

ภาคอีสาน

ภาคใต้

กรุงเทพฯ