ดนตรีไทยจิตอาสา ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกลุ่มเล่นดนตรีไทยจิตอาสา ในโรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์.

กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ จ.เชียงใหม่
กิจกรรมคลีนิคหมออาสา จ.ยะลา
post-1

เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย

post-1

ระดมสมองกรอบแผน 13 ภาคเหนือ

post-1

ประชุมปฏิบัติการวุฒิอาสาฯ ภาคเหนือ

post-4

ประชุมปฏิบัติการวุฒิอาสาฯ ภาคอีสาน

post-4

ประชุมปฏิบัติการวุฒิอาสาฯ ภาคใต้

post-4

ประชุมปฏิบัติการวุฒิอาสาฯ ภาคกลาง

post-4

ประชุมปฏิบัติการวุฒิอาสาฯ ภาคตะวันออก

blog1
“เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย”

   สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและการบริหาร สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประชุม “เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย” ครั้งที่ 1/2564 ทบทวนกระบวนการและทิศทางการพัฒนาประเทศไทยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่นำไปสู่แนวทางการทำงานแบบบูรณาการของชุมชนท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน


blog1
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ 2/2563

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณากรอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณปี 2564 โดยมีคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ นางสุวรรณี คำมั่น นายครรชิต เข็มเฉลิม นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ นางวณี ปิ่นประทีป กรรมการ นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาฯ สศช.


blog1
"รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สศช. ร่วมกับ มพท. และวุฒิอาสาธนาคารสมอง จ.ชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย โดยมี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท เป็นประธานเปิดการประชุม นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ


blog1
สภาพัฒน์ร่วมกับวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกจัดการประชุมระดมสมองพัฒนา 8 จังหวัด ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) และวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "วุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออก เสริมพลังสร้างเครือข่าย จากเมืองยั่งยืนสู่สังคมเสมอภาคและเท่าเทียม” เพื่อส่งเสริมบทบาทวุฒิอาสาฯ ในการร่วมพัฒนาประเทศ สร้างและขยายเครือข่ายการทำงานร่วมกับ ภาคีเครือข่ายการพัฒนาภาคตะวันออกกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ในประเด็นร่วม "จากเมืองน่าอยู่สู่การท่องเที่ยวชุมชนบนวิถีใหม่” และ "การเรียนรู้บนฐานชุมชน : ทางรอดของชุมชนตะวันออก”