“20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม”

“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเป็นประธานเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษในงาน “20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม” 5 สิงหาคม ศกนี้”

   นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) กำหนดจัดงาน "20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม” ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ ทางเฟซบุ๊ก และยูทูป ของสภาพัฒน์และมูลนิธิพัฒนาไท สำหรับวุฒิอาสาธนาคารสมองและเครือข่ายเข้าร่วมงานผ่านทางระบบ Zoom Meeting ได้อีกช่องทางหนึ่ง เลขาธิการฯ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้งธนาคารสมอง และทรงเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุเข้าร่วมพัฒนาประเทศ สังคม และชุมชน ให้เจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานของธนาคารสมองตลอดระยะเวลา 20 ปี ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้แก่ภาคีการพัฒนา และสาธารณชนได้รับทราบ

“เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย ครั้งที่ 5 : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับทิศทางการพัฒนาประชากรในอนาคต”

ได้รับเกียรติ จาก นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ มาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งบรรยายพิเศษประสบการณ์การ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการเกษตร ให้แก่คณะกรรมการวุฒิอาสาธนาคารคลังสมอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วิสาหกิจชุมชนโรงเรียนทำกินทำใช้ บ้านดงสระแก้ว ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นายไพโรจน์ เจียมศิริ ประธานวุฒิอาสาฯ นายวีระ มโนสร้อย นางประภัสสร นาคสกุล นายฉลอง สังข์เงิน นายประทีป ทิมให้ผล สมาชิกวุฒิอาสาฯ จ.อุตรดิตถ์ และภาคีเครือข่ายฯ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายครรชิต เข็มเฉลิม กรรมการมูลนิธิพัฒนา

ได้รับเชิญจาก กรมควบคุมมลพิษ ร่วม เวทีเสวนาพูดคุยออนไลน์ เรื่อง “บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไร ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” เป็นตัวแทนภาคประชาชน โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการเสวนาฯ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดการเสวนา และเสวนาออนไลน์ เรื่อง “บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างไร ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” โดยมี ผศ.ดร.บุญส่ง ไข่เกษ สมาชิกวุฒิสภา นายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผู้ประกอบการรีไซเคิล และกำจัดกากอุตสาหกรรม) คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ ดำเนินรายการโดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ Join Zoom ผ่านทาง Join Zoom และ Facebook live กรมควบคุมมลพิษ และ PCD_Channel https://www.youtube.com/watch?v=sSnygd7k5Pk

“ประชุมเตรียมการ 12 จังหวัดนำร่อง ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ”

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 มูลนิธิพัฒนาไท ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนา ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (กสท.) จัดประชุมขับเคลื่อนงานธนาคารสมอง กับวุฒิอาสาฯ 12 จังหวัดนำร่อง ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ (นครสวรรค์ อุตรดิตถ์) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สุรินทร์ นครราชสีมา) ภาคกลาง (สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี) ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี) ภาคใต้ (สตูล ปัตตานี) และ กทม. และปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ) ผ่านการระบบ Online (Zoom Meeting) ... เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และหารือแนวทางการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ ในระยะต่อไป ได้แก่ ปรับรูปแบบการทำงานและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ เช่น การสื่อสารประชาสัมพันธ์และติดตามงานผ่านการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการสัมผัสและการแพร่เชื้อ COVID-19 นอกจากนี้ในเวทียังได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นให้กับวุฒิอาสาฯ ที่จะเป็นประโยชน์หรือเอื้อต่อการทำงาน เช่น ความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้ และแนวทางการประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ ต่อไป

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 น.ส.ประภาพร พิณประไพวงศ์

วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านบางกรวยฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย" ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 2 (ระยะที่ 2) จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากร ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ... ได้แก่ 1. ดร. ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2.ผศ. ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน มาให้ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน” การสร้างแบรนด์สินค้า ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณค่า โดยการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญแก่ชุมชน มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร โดยนำ มะม่วงยายกล่ำ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านบางกรวย โดย น.ส.ประภาพร พิณประไพวงศ์ วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี เป็นหลักสำคัญในการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จากมหาวิทยาลัยฯ หวังผลเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านบางกรวยฯ รวมทั้งสมาชิกวุฒิอาสาฯ และผู้ที่สนใจ เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างตราสินค้า สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ถือเป็นการสร้างอัตลักษณ์ที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างดียิ่ง ศิลป์ชัย อ้นอยู่ : เรียบเรียง / ประสานงาน RMUTP : ถ่ายภาพ

เดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นาย ทวี นวนเรือง

วุฒิอาสาจังหวัดพัทลุง และ สมาชิกวุฒิอาสาฯ จ.พัทลุง ต้อนรับทีมงาน จาก ชุมชนบ้านบางรัก จ.ตรัง จำนวน 30 คน ที่มาศึกษาดูหูงาน เยี่ยมชม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้สวนเกษตรประยุกต์ (บ้าน อ.ทวี นวนเรือง) ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง โดย นายทวี นวนเรือง ได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตร และวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับทีมที่มาศึกษาดูงาน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตร จากชุมชนบ้านบางรัก จ.ตรัง

ประชุมประจำปี 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 วุฒิอาสาธนาคารสมองทั้ง 4 ภาค ที่สนใจ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมประจำปี 2564 ของ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) ในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง "Mission to Transform 13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย" โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ "พลิกโฉม อนาคตประเทศ" และยังมีจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วม การเสวนา "13 หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย" โดย ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. ดร.วิรไท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ และ ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.เอสซีบี อบาคัส ดำเนินรายการโดย ชุติมา พึ่งความสุข ผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทย