คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

pic-1

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

pic-1

นายแพทย์ประเวศ วะสี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

pic-2

นายปรเมธี วิมลศิริ

ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

pic-4

นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช

รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

pic-1

นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์

กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

pic-1

นายพายัพ พยอมยนต์

กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

pic-1

นายโสภณ สุภาพงษ์

กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

pic-1

ศาสตราจารย์ชาติ ณ เชียงใหม่

กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

pic-1

นางสุวรรณี คำมั่น

กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

pic-1

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ

กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

pic-1

นายครรชิต เข็มเฉลิม

กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

pic-1

นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

pic-1

นางวณี ปิ่นประทีป

กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท

pic-1

นางสาววรวรรณ พลิคามิน

กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิพัฒนาไท

pic-1

นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์

กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาไท