ประชุมมูลนิธิพัฒนาไท

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 มูลนิธิพัฒนาไท

         วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มูลนิธิพัฒนาไท จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 มูลนิธิพัฒนาไท เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไท ปี 2564 และจัดทำรายงานประจำปี 2563 นำเสนอผลงาน ต่างๆ ของมูลนิธิพัฒนาไท ที่ดำเนินการในปี 2563 ในการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ แผนงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตอนบน 2 และตอนล่าง 1 ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ การระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ฯลฯ รวมทั้งแผนการแผนงานสร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง ผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิพัฒนาไท สศช. และ Social Networking ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะต่อไปประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

         ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓วันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย วาระรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ มูลนิธิพัฒนาไท เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วาระเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไท ปี ๒๕๖๓ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ ) (๒) รายงานสถานะการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท ๒๕๖๓ (๑ มกราคม – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) วาระเพื่อพิจารณา จำนวน ๑ เรื่อง กรอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๖๔          ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย วาระรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ วาระเพื่อทราบ จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) การจดทะเบียนแต่งตั้งคณะกรรมการของมูลนิธิพัฒนาไทชุดใหม่ (๒) รายงานประจำปี ๒๕๖๒ มูลนิธิพัฒนาไท (๓) รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไท ปี ๒๕๖๓ (มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๓) และการดำเนินงานในระยะต่อไป และ (๔) รายงานสถานะการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วาระเพื่อพิจารณา จำนวน ๒ เรื่อง รับรองงบการเงินมูลนิธิพัฒนาไท ปี ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีมูลนิธิพัฒนาไท ปี ๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย วาระรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ มูลนิธิพัฒนาไท วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ วาระเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ (๑) รายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไท ปี ๒๕๖๒ (มกราคม – ธันวาคม ) และ (๒) รายงานสถานะการเงินของมูลนิธิพัฒนาไท ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ วาระเพื่อพิจารณา จำนวน ๑ เรื่อง กรอบแผนการดำเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๖๓