การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (กสท.) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) และธนาคารสมอง จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564 โดยมี นางรุ่งนภา เพ็ชรพรหมศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุม เพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างทีมงานและวุฒิอาสาฯ ติดตามผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ และหารือแนวทางการประสานเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างวุฒิอาสาฯ กับภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่หลากหลาย และสรุปปิดการประชุม การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสมุทรสงคราม ...

การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท และธนาคารสมอง จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดปัตตานี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564 โดยมี นางสาวศรี ศรีงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุม เพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างทีมงานและวุฒิอาสาฯ ติดตามผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ และหารือแนวทางการประสานเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างวุฒิอาสาฯ กับภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่หลากหลาย และสรุปปิดการประชุม การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดปัตตานี โดย นางวิภาวดี ชวนบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ...

การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดปัตตานี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท และธนาคารสมอง จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดปัตตานี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564 โดยมี นางสาวศรี ศรีงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุม เพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างทีมงานและวุฒิอาสาฯ ติดตามผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ และหารือแนวทางการประสานเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างวุฒิอาสาฯ กับภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่หลากหลาย และสรุปปิดการประชุม การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดปัตตานี โดย นางวิภาวดี ชวนบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ...

การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564

วันพฤหัสที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท และธนาคารสมอง จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564 โดยมี นายวิชญ์พิพล ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดประชุม เพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างทีมงานและวุฒิอาสาฯ ติดตามผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ และหารือแนวทางการประสานเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างวุฒิอาสาฯ กับภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่หลากหลาย สรุปปิดการประชุม โดย นางสาวโชโนรส มูลสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ...

การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท และธนาคารสมอง จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564 โดยมี นางสาวเมตตา ราศรีจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการพิเศษ กองยุทธศาตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ผู้แทน สศช. นำเสนอประเด็นหารือในเรื่อง การกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างทีมงานและวุฒิอาสาฯ ติดตามผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ รวมทั้งหารือแนวทางการประสานเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างวุฒิอาสาฯ กับภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่หลากหลาย ในพื้นที่...

การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท และธนาคารสมอง จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564 โดยมี นายวิชญ์พิพล ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างทีมงานและวุฒิอาสาฯ ติดตามผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ และหารือแนวทางการประสานเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างวุฒิอาสาฯ กับภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ที่หลากหลาย สรุปปิดการประชุม โดย นางสาวศรี ศรีงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง ...

การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสตูล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.30 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท และธนาคารสมอง จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสตูล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564 โดยมี นางสาวศรี ศรีงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างทีมงานและวุฒิอาสาฯ ติดตามผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ และหารือแนวทางการประสานเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างวุฒิอาสาฯ และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งมีการกำหนดประเด็นการถอดบทเรียน กำหนดวัน และเวลาในการจัดเวทีครั้งต่อไป ...

การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ครั้งที่ 1 / 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 09.30 - 12.00 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท และธนาคารสมอง จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เรื่อง การขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ ครั้งที่ 1 / 2564 โดยมี นายวิชญ์พิพล ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างทีมงานและวุฒิอาสาฯ ติดตามผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ และหารือแนวทางการประสานเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างวุฒิอาสาฯ และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งมีการกำหนดประเด็นการถอดบทเรียน กำหนดวัน และเวลาในการจัดเวทีครั้งต่อไป สรุปปิดการประชุม โดย นางสาวศรี ศรีงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง ...