จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “พัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย (Lifelong Series: Digital Essential Modules) สำหรับวัยเก๋า” 3 จังหวัด สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และนนทบุรี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (กสท.) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) และธนาคารสมอง จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “พัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย (Lifelong Series: Digital Essential Modules) สำหรับวัยเก๋า” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ครั้งที่ ๒ อบรมเรื่อง การใช้ Zoom เบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร DEPA นำโดย ดร.ภัทรพร เย็นบุตร หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(DEPA) ให้ความรู้ ฝึกทักษะการใช้ Zoom ในการประชุมออนไลน์ ในการเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับวุฒิอาสาธนาคารสมอง 3 จังหวัด ภาคกลางและปริมณฑล ได้แก่ จ.สมุทรสงครา สมุทรปราการ และ นนทบุรี ...

จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “พัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย (Lifelong Series: Digital Essential Modules) สำหรับวัยเก๋า” 2 จังหวัด นครราชสีมา และสุรินทร์

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาไท และธนาคารสมอง จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “พัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย (Lifelong Series: Digital Essential Modules) สำหรับวัยเก๋า” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) อบรมเรื่อง การใช้ Zoom เบื้องต้น โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร DEPA นำโดย ดร.ภัทรพร เย็นบุตร หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(DEPA) ให้ความรู้ ฝึกทักษะการใช้ Zoom ในการประชุมออนไลน์ ในการเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับวุฒิอาสาธนาคารสมอง ให้กับ 2 จังหวัด ได้แก่ จ.สุรินทร์ และจังหวัดนคราชสีมา...