วุฒิอาสาธนาคารสมอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทำงการพัฒนาของแผนฯ 13”

          วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มูลนิธิพัฒนาไท ร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทำงการพัฒนาของแผนฯ 13” 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุดรธานี บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญโดยมี นางสาววรวรรณ พลิคามิน เหรัญญิกมูลนิธิพัฒนาไท และรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุม โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนา แบบบูรณาการของวุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือข่าย ในประเด็น 4 เรื่องหลัก ได้แก่ กลุ่มที่ 1 : การสร้างหลักประกันทางการเงินหลังเกษียณ กลุ่มที่ 2 : การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ประชากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและมีสุขอนามัยที่ดี กลุ่มที่ 3 : การยกระดับการกระจายการศึกษาที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ และมีการส่งต่อโอกาสการศึกษาและการพัฒนาตนเองให้แก่กลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่ 4 : การส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ในทุกกลุ่มวัย ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น โดยมีวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม 79 คน