Virtual Exhibition

"20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม”

โซน 2 จากปรัชญาของแผ่นดิน
โซน 3 สู่การกำเนิดธนาคารสมองและวุฒิอาสาฯ
โซน 4 20 ปี การขับเคลื่อนของวุฒิอาสาฯ เพื่อพัฒนาแผ่นดิน
โซน 5 สร้างความคิดสู่รูปธรรมที่ยั่งยืน
ห้องสุมดธนาคารสมอง
blog1
“วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทำงการพัฒนาของแผนฯ ๑๓”

   วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์๒๕๖๖ มูลนิธิพัฒนาไท ร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทำงการพัฒนาของแผนฯ ๑๓” 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี โดยมี นางสาววรวรรณ พลิคามิน เหรัญญิกมูลนิธิพัฒนาไท และรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุม โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนา แบบบูรณาการของวุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือข่าย ในประเด็น 4 เรื่องหลัก ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การพัฒนาระบบ long term Care 2.การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล 3.ส่งเสริมการจ้างงาน และ 4. ประเด็นอื่น ๆ ณ ห้องธาราทองบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

blog1
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเวที "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากรภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว และแผนพัฒนาภาคเหนือ

   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเวที "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากรภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว และแผนพัฒนาภาคเหนือ รวมทั้งเพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ และเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในการประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาฯ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา วุฒิอาสาธนาคารสมอง และชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นการแปลงแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเปิดการประชุมรวมทั้งกล่าวต้อนรับ โดยมีนางสาววรวรรณ พลิคามิน รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมนำเสนอ "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาประชากรฯ (พ.ศ. 2565 2580) และประเด็นการขับเคลื่อนที่สำคัญในภาคเหนือ” และนายโสภณ แท่งเพ็ชร์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำเสนอ "ประเด็นและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ.2566-2570” โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และชุมชน จำนวนประมาณ 130 คน ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=13541&filename=index


ประชุมสามัญประจำปี 2564 มูลนิธิพัฒนาไท

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มูลนิธิพัฒนาไท จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 มูลนิธิพัฒนาไท เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไท ปี 2564และจัดทำรายงานประจำปี 2563 นำเสนอผลงาน ต่าง ของมูลนิธิพัฒนาไท ที่ดำเนินการในปี 2563 ในการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ แผนงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตอนบน 2 และตอนล่าง 1 ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ การระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ รวมทั้งแผนการแผนงานสร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง ผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิพัฒนาไท สศช. และ Social Networking ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์วุฒิอาสาธนาคารสมอง

วิดิทัศน์ธนาคารสมอง