Virtual Exhibition

"20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม”

โซน 2 จากปรัชญาของแผ่นดิน
โซน 3 สู่การกำเนิดธนาคารสมองและวุฒิอาสาฯ
โซน 4 20 ปี การขับเคลื่อนของวุฒิอาสาฯ เพื่อพัฒนาแผ่นดิน
โซน 5 สร้างความคิดสู่รูปธรรมที่ยั่งยืน
ห้องสุมดธนาคารสมอง
blog1
“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเป็นประธานเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษในงาน “20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม” 5 สิงหาคม ศกนี้”

   นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) กำหนดจัดงาน "20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม” ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ ทางเฟซบุ๊ก และยูทูป ของสภาพัฒน์และมูลนิธิพัฒนาไท สำหรับวุฒิอาสาธนาคารสมองและเครือข่ายเข้าร่วมงานผ่านทางระบบ Zoom Meeting ได้อีกช่องทางหนึ่ง เลขาธิการฯ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้งธนาคารสมอง และทรงเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุเข้าร่วมพัฒนาประเทศ สังคม และชุมชน ให้เจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานของธนาคารสมองตลอดระยะเวลา 20 ปี ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้แก่ภาคีการพัฒนา และสาธารณชนได้รับทราบ


ประชุมสามัญประจำปี 2564 มูลนิธิพัฒนาไท

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มูลนิธิพัฒนาไท จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 มูลนิธิพัฒนาไท เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไท ปี 2564และจัดทำรายงานประจำปี 2563 นำเสนอผลงาน ต่าง ของมูลนิธิพัฒนาไท ที่ดำเนินการในปี 2563 ในการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ แผนงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตอนบน 2 และตอนล่าง 1 ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ การระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ รวมทั้งแผนการแผนงานสร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง ผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิพัฒนาไท สศช. และ Social Networking ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์วุฒิอาสาธนาคารสมอง

วิดิทัศน์ธนาคารสมอง