คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2539 ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาไทขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการวางแผนพัฒนาคนและสังคมในลักษณะที่เป็นองค์รวมแบบบูรณาการรวมทั้งสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศได้รับการแปลงแผนออกสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

งานขับเคลื่อนวุฒิอาสาธนาคารสมอง

 

ธนาคารสมอง ได้ก่อตั้งขี้นด้วยพระอัจฉริยะภาพและพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงรับสั่งวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา โดยการนำผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังมีความรู้ ความสามารถ มาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศในนาม "วุฒิอาสา" โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง

ทำหน้าที่รวมรวบข้อมุล จัดทำบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิจำแนกเป็นสาขาตามความเหมาะสม ประสานและเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ

.....ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

 


ทุนทางสังคม

ทุนทางสังคม"หมายถึง คุณค่า วัฒนธรรม คุณธรรม ความเอื้ออาทร ความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและชุมชน ความเข้มแข็งมั่นคงขององค์กรชุมชนของประชาสังคมและของสังคมโดยรวม ข้อมูลที่ทางโครงการสร้างสรรค์พลังแผ่นดินฯ เก็บในฐานข้อมูลเน้นข้อมูลทุนทางสังคมที่เกี่ยวกับบุคคล องค์กรชุมชน และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคม

...ค้นหาข้อมูล...