Virtual Exhibition

"20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม”

โซน 2 จากปรัชญาของแผ่นดิน
โซน 3 สู่การกำเนิดธนาคารสมองและวุฒิอาสาฯ
โซน 4 20 ปี การขับเคลื่อนของวุฒิอาสาฯ เพื่อพัฒนาแผ่นดิน
โซน 5 สร้างความคิดสู่รูปธรรมที่ยั่งยืน
ห้องสุมดธนาคารสมอง
blog1
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "สานเครือข่ายขับเคลื่อน SDG LAB จังหวัดสมุทรสงคราม”

  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 มูลนิธิพัฒนาไท ร่วมกับ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "สานเครือข่ายขับเคลื่อน SDG LAB จังหวัดสมุทรสงคราม” ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อต่อยอดสานเครือข่ายขับเคลื่อน SDG LAB และร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระบบนิเวศที่เอื้อต่อการขับเคลื่อน SDG LAB จังหวัดสมุทรสงครามอย่างยั่งยืน

blog1
“วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทำงการพัฒนาของแผนฯ 13” ภาคกลาง และ ตะวันออก

   เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 มูลนิธิพัฒนาไท ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13” ใน 26 จังหวัด ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีวุฒิอาสาฯ ผู้เข้าร่วม จำนวน 124 คน

blog1
“วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทำงการพัฒนาของแผนฯ 13” ภาคใต้

   วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2566 มูลนิธิพัฒนาไท ร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทำงการพัฒนาของแผนฯ 13” 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ปัตตานี นราธิวาส ยะลา โดยมี นางสาววรวรรณ พลิคามิน เหรัญญิกมูลนิธิพัฒนาไท และรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุม โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนา แบบบูรณาการของวุฒิอาสาฯ กับภาคีเครือข่าย ในประเด็น 4 เรื่องหลัก ได้แก่ กลุ่มที่ 1 : การสร้างการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ 2 : การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มผลิตภาพในภาคการเกษตร กลุ่มที่ 3 : การสร้างงานสร้างอาชีพและการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน กลุ่มที่ 4 : การพัฒนาทักษะแรงงานและเพิ่มรายได้ผู้สูงอายุ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีวุฒิอาสาฯ เข้าร่วม 90 คน


ประชุมสามัญประจำปี 2564 มูลนิธิพัฒนาไท

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มูลนิธิพัฒนาไท จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 มูลนิธิพัฒนาไท เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิพัฒนาไท ปี 2564 และจัดทำรายงานประจำปี 2563 นำเสนอผลงาน ต่าง ของมูลนิธิพัฒนาไท ที่ดำเนินการในปี 2563 ในการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ แผนงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาฯ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตอนบน 2 และตอนล่าง 1 ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ การระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ รวมทั้งแผนการแผนงานสร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานธนาคารสมอง ผ่านทางเว็บไซต์ของมูลนิธิพัฒนาไท สศช. และ Social Networking ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะต่อไป

“ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13” ณ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13” ใน 26 จังหวัด ภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และภาคีเครือข่าย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้วุฒิอาสาฯ ร่วมระดมความเห็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา ประชากรในพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการขยายเครือข่ายสมาชิกวุฒิอาสาฯ ที่เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging)

ข่าวประชาสัมพันธ์วุฒิอาสาธนาคารสมอง

วิดิทัศน์ธนาคารสมอง